Privacitat

Navegació
La simple navegació a través del lloc web de Sumagrup té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari.
S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web de Sumagrup NO utilitza “cookies”.

Dades de caràcter personal
El lloc web de Sumagrup en cap cas li requereix el registre de les seves dades personals.